Skip to main content

Polish for foreigners

The courses are intended for people who want to start learning Polish as a foreign language or raise their level and obtain a certificate in Polish at the B2 level.

The course covers 4 levels of advancement (A1, A2, B1, B2), which are carried out during 8 semesters of study.

LEVEL DESCRIPTION:
A1 – mastering the basics of the language
A2-B1 – improvement of selected areas requiring development, i.e. fluency or correctness of speaking in Polish, systematizing the rules of grammar
B2 – introduction of specialist vocabulary and preparation for the certified examination (NAWA) or the international examination in the Polish language (ELC).

Polski dla obcokrajowców

Kursy przeznaczone są dla osób, które chcą rozpocząć naukę języka polskiego jako obcego lub podnieść swój poziom i uzyskać certyfikat z języka polskiego na poziomie B2.

Kurs obejmuje 4 poziomy zaawansowania (A1, A2, B1, B2), które realizowane są podczas 8 semestrów nauki.

OPIS POZIOMÓW:
A1 – opanowanie podstaw języka
A2-B1 – doskonalenie wybranych obszarów wymagających rozwoju tj. płynność lub poprawność mówienia w języku polskim, systematyzowanie reguł gramatyki
B2 – wprowadzenie słownictwa specjalistycznego oraz przygotowanie do egzaminu certyfikowanego (NAWA) lub międzynarodowego egzaminu z języka polskiego (ELC).

Польська мова для іноземців

Курси призначені для людей, які хочуть почати вивчати польську мову як іноземну або підвищити свій рівень та отримати сертифікат польської мови на рівні В2.

Курс охоплює 4 рівні підвищення (A1, A2, B1, B2), які здійснюються протягом 8 семестрів навчання.

ОПИС РІВНЯ:
А1 – оволодіння основами мови
A2-B1 – покращення вибраних областей, які потребують розвитку, тобто вільного або правильного володіння польською мовою, систематизація граматичних правил
B2 – введення лексики спеціаліста та підготовка до сертифікованого іспиту (NAWA) або міжнародного іспиту з польської мови (ELC).

CONTACT

ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa

tel. 22 126 26 26
biuro@princeton.pl

Metro Nowy Świat-Uniwersytet

MORE