Skip to main content

O projekcie

 

Miło nam poinformować, że projekt pt. „ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Serdecznie zapraszamy uczniów I klas liceów oraz rodziców do udziału w projekcie

POWR.03.01.00-00-U148/17

Osi priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość Projektu: 497 875,00 zł              Dofinansowanie projektu z Funduszy Unii Europejskiej: 482 845,00 zł

Cele główne projektu

Opracowanie przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we współpracy z partnerami – podmiotami działającymi na rzecz edukacji- 4 programów kształcenia skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 15-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
Zrealizowanie w oparciu o programy cyklu 4 działań dydaktycznych dla grupy 100 osób, w tym 50 kobiet.
Zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla grupy 50 rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Warsztaty

ACADEMIC ENGLISH

Cele szczegółowe

 • Nauka praktycznego zastosowania języka angielskiego w środowisku szkolnym i akademickim
 • Kształcenie samodzielności i płynności językowej w międzynarodowym środowisku akademickim umożliwiających przystosowanie się do studiów w języku obcym
 • Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i umiejętności ułatwiających zdawanie egzaminów językowych (matura, lektorat, TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, LCCI)

Planowane efekty

 • Nauka praktycznego zastosowania języka angielskiego w środowisku szkolnym i akademickim
 • Kształcenie samodzielności i płynności językowej w międzynarodowym środowisku akademickim umożliwiających przystosowanie się do studiów w języku obcym
 • Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i umiejętności ułatwiających zdawanie egzaminów językowych (matura, lektorat, TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, LCCI)

LEGO EDUCATION

Cele szczegółowe

 • ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej oraz odkrywanie jej potencjału
 • zrealizowanie zadania poprzez samodzielną pracę od etapu projektowania, poprzez konstruowanie rozwiązań, aż do fazy testów i optymalizacji,
 • wprowadzenie do samodzielnego wyciągania wniosków z eksperymentów,

Planowane efekty

 • rozwój kreatywnego myślenia
 • myślenie wielotorowe
 • umiejętność łączenia różnych dziedzin naukowych w realizacji zadań projektowych

MOJA GŁOWA, MÓJ SUKCES

Cele szczegółowe

 • poznanie narzędzi, które pomogą zapamiętywać informacje
 • ćwiczenie wyobraźni oraz kształtowanie umiejętności tworzenia i posługiwania się „żywym obrazem”
 • wspomaganie rozwoju nad kreatywnością i twórczym myśleniem
 • zapoznanie ze Strategiami poznawczymi powtarzanie, elaboracja (opracowywanie), organizowanie, metapoznawczymi
 • planowanie, monitorowanie i regulacja oraz strategiami zarządzania zasobami wewnętrznymi (predyspozycje) i zewnętrznymi (inni ludzie i czas

Planowane efekty

 • rozbudzenie ciekawości poznawczej
 • umiejętność selekcjonowania informacji i krytycznego myślenia
 • stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju
 • samodyscyplina i poprawa koncentracji
 • umiejętność robienia notatek z długich tekstów
 • stymulacja twórczego i kreatywnego myślenia

MENTORING

Cele szczegółowe

 • poznawanie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości
 • nauka prezentacji i autoprezentacji
 • tworzenie dobrych prezentacji od strony technicznej
 • szukanie i poznanie własnych talentów
 • doradztwo w zakresie wyboru przyszłego kierunku studiów

Planowane efekty

 • stworzenie autorskiego wykładu stanowiącego swoistą formę autoprezentacji
 • znajomość środowiska akademickiego oraz życia na uczelni
 • lepsze poznanie samego siebie oraz swoich mocnych stron

Projekt realizowany przy udziale partnerów wiodących: