Skip to main content

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

PRINCETON LANGUAGE ACADEMY W WARSZAWIE

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym https://princeton.pl/regulamin/

oraz w siedzibie Princeton Language Academy Sp. k. przy ul. Kopernika 34 w Warszawie, określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.princeton.pl prowadzonego przez Princeton Language Academy SP. K. reprezentowaną przez Iwona Święcka, NIP 5252683691, REGON 365804885, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady składania Zamówień i zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

 

Dane do kontaktu z Princeton Language Academy:

– Princeton Language Academy, ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa

– nr telefonu: 22 126 26 26 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00

– adres e-mail: biuro@princeton.pl

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Princeton Language Academy – Princeton Language Academy Sp.k., NIP 5252683691, REGON 365804885

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Princeton Language Academy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodowu.

Kurs – prezentowane przez Princeton Language Academy w Sklepie jednosemestralne stacjonarne kursy językowe organizowane przez Princeton Language Academy przy ul. Kopernika 34 w Warszawie, na które Klient może złożyć Zamówienie.

Kurs grupowy – Kurs, w którym uczestniczy w zależności od wielkości grupy od 3 do 10 osób.

Sklep – serwis internetowy, będący własnością Princeton Language Academy, działający pod adresem www.princeton.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Princeton Language Academy w postaci Kursów językowych.

Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiająca Princeton Language Academy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Princeton Language Academy z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia/zawarcia umowy jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

2.3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Princeton Language Academy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Kursy, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

2.7. Liczebność grup kształtuje się następująco:
– grupa Elite 3 osoby
– grupa Standard 4-7 osób
– grupa Economic 8-10 osób

2.8. W grupach kursowych obowiązuje limit miejsc uzależniony od wielkości grupy (rodzaje oraz wielkości grup podane w par. 2 pkt. 7). Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz zapisów osobistych przyjmowanych w biurze Princeton Language Academy na kurs w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

2.9. Princeton Language Academy zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 Dnia roboczego od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs grupowy, w której brak wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty. 

3. WARUNKI REALIZACJI KURSÓW JĘZYKOWYCH – PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA PRINCETON LANGUAGE ACADEMY

3.1. Princeton Language Academy zobowiązuje się zorganizować Kurs językowy, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego pod warunkiem zebrania minimalnej liczby osób dla danego rodzaju grupy.

3.2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody Princeton Language Academy.

3.3. Jeden poziom zaawansowania obejmuje 2 semestry nauki. Princeton Language Academy prowadzi zapisy semestralne. W związku z powyższym, aby kontynuować naukę na danym poziomie zaawansowania w kolejnym semestrze, Klient powinien dokonać ponownego zapisu i wnieść opłatę w terminie wyznaczonym przez Princeton Language Academy. Nie dotyczy to kursów organizowanych w innym trybie niż dwusemestralny.

3.4. Kursy językowe prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów polskich i/lub obcokrajowców. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez jednego lektora – narodowości polskiej lub native speakera.

3.5. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Klientów i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowego dyplomu językowego. Na stronie internetowej www.princeton.pl/test/ Princeton Language Academy umożliwia Klientom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania Klienta w danym języku.

3.6. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Princeton Language Academy.

3.7. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Princeton Language Academy uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.

3.8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Wymiar godzin dla poszczególnych kursów wygląda następująco:
– kursy ogólnojęzykowe, egzaminacyjne, specjalistyczne i biznesowe – 50 godzin lekcyjnych;
– dodatkowe komponenty: grammar, reading+writing lub speaking+listening – 20 godzin lekcyjnych;

3.9. Liczebność grup kształtuje się następująco:
– grupa Elite 3 osoby
– grupa Standard 4-7 osób
– grupa Economic 8-10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grup maksymalnie o dwie osoby w szczególnych przypadkach.

3.10. Certyfikat Princeton Language Academy uzyskują Klienci, którzy ukończyli dwa semestry nauki (jeden poziom zaawansowania) oraz zaliczyli testy końcowe na minimum 60%.

3.11. Klient, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy, ma prawo przystąpić do testu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji usługi, tj. od dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w ramach opłaconego Kursu. Klient przystępujący do testu końcowego poza terminem wyznaczonym dla grupy powinien uzgodnić nowy termin z lektorem i  przystąpić do testu na zajęciach w swojej grupie lub w biurze Princeton Language Academy. Po napisaniu testu czas oczekiwania na wynik wynosi 7 dni. Z dniem zakończenia kursu, zobowiązania Princeton Language Academy wobec Klienta ustają.

3.12. Princeton Language Academy wymaga od Klienta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Klient nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego.

3.13. Princeton Language Academy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika Princeton Language Academy, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, a w przypadku działań Klienta naruszających postanowienia ust. 12 powyżej, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. W takim przypadku Princeton Language Academy zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Princeton Language Academy świadczenia.

3.14. Princeton Language Academy zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Princeton Language Academy zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.

3.15. Princeton Language Academy zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Oferowane kursy podlegają wewnętrznym audytom jakości oraz wewnętrznemu nadzorowi prowadzonemu przez Metodyka Szkoły nad jakością pracy lektorów oraz zawartością merytoryczną kursów.

3.16. Princeton Language Academy zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

4.1. Kurs rozpocznie się pomiędzy 01.09.2017 r. a 20.10.2017 r. O dokładnej dacie rozpoczęcia Kursu Klient zostanie powiadomiony poprzez telefon lub przy użyciu poczty elektronicznej.

4.2. W przypadku nie utworzenia kursu z przyczyn leżących po stronie Princeton Language Academy, Klientowi zostanie zwrócona pełna kwota na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 48h.

4.3. Princeton Language Academy zastrzega sobie prawo likwidacji Kursu, a tym samym rozwiązania umowy z Klientem przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania w przypadku niewystarczającej minimalnej liczby słuchaczy. W takim przypadku Klientowi zostaną zwrócone nadpłacone kwoty pieniężne za nie odbyte po likwidacji Kursu zajęcia.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

5.1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5.2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług;
b) zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Kursów językowych przez Princeton Language Academy, (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;
c) dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
d) poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail),
e) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
f) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;

5.3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.

5.4. W celu przesłania Zamówienia do Princeton Language Academy Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 2) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”.

5.5. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz Princeton Language Academy zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z § 7 ust. 1-2.

6. CENY I PŁATNOŚCI

6.1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.

6.2. Zamieszczone w Sklepie ceny Kursów obejmują łączne wynagrodzenie Princeton Language Academy za świadczenie usług wraz z podatkami.

6.3. Cena Kursu może być wniesiona jednorazowo w wysokości określonej przez Princeton Language Academy w opisie Kursu. W przypadku chęci rozłożenia ceny kursu na raty umowa musi zostać zawarta osobiście w biurze Princeton Language Academy.

6.4. Jeśli Cena Kursu nie uwzględnia ceny materiałów, Klient zobowiązuje się nabyć je we własnym zakresie.

6.5. W Sklepie Princeton Language Academy można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
a) Wpłata na konto Princeton Language Academy,
b) Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – e-przelewem.

6.6. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto Princeton Language Academy, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
– imię i nazwisko Klienta,
– ID Zamówienia / ew. nazwa kursu oraz dni i godziny zajęć.
Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy Princeton Language Academy:

PRINCETON LANGUAGE ACADEMY SP.K.

Kopernika 34, 00-336 Warszawa
nr konta: 92 1020 1013 0000 0402 0350 9544

6.7. Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi2 dni od dnia złożenia Zamówienia.

6.8. Za dokonanie płatności uważa się moment:
a) wpływu środków na rachunek bankowy Princeton Language Academy – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Princeton Language Academy;
b) pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

6.9. Po dokonaniu  płatności drogą elektroniczną Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie zawarcia Umowy na Kurs w postaci karty informacyjnej kursu oraz potwierdzenia przyjęcia płatności. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.

7. ZAWARCIE UMOWY W WYNIKU ZAMÓWIENIA

7.1. Dokonanie płatności zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Princeton Language Academy, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu językowego na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.

7.2. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 6 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

7.3. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Princeton Language Academy wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 Regulaminu.

7.4. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Princeton Language Academy dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku.Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.

7.5. W przypadku stwierdzenia przez Princeton Language Academy braku dokonania płatności na rachunek bankowy Princeton Language Academy w terminie 2 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia Princeton Language Academy do anulowania całego Zamówienia.

8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

8.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu oraz w Pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

8.2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Princeton Language Academy, ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa lub na adres mailowy biuro@princeton.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Princeton Language Academy prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie w zakładce REGULAMIN – Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana:
– data zawarcia Umowy,
– nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła,
– nr konta bankowego.

8.4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Princeton Language Academy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

8.6. Princeton Language Academy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

8.7. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep, w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w §9 niniejszego Regulaminu.

9. REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO

9.1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu grupowego do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć Princeton Language Academy zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.

9.2. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Princeton Language Academy zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Princeton Language Academy pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.

9.3. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku w siedzibie Princeton Language Academy wraz z uzasadnieniem oraz  dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor Princeton Language Academy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

10. REKLAMACJE

10.1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
b) niedotrzymania z winy Princeton Language Academy określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

10.2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@princeton.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Princeton Language Academy przy ul. Kopernika 34 w Warszawie.

10.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

10.4. Princeton Language Academy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak ustosunkowania się Szkoły we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Princeton Language Academy jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.

11.2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu.

11.3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie usług. Powyższe dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to konieczne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy.

11.4. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

11.5. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych lub ofert marketingowych w formie newslettera.

11.6. Princeton Language Academy zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. umożliwia Klientom wgląd w treść własnych danych osobowych przekazanych Princeton Language Academy, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia.

11.7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres Princeton Language Academy, ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa z dopiskiem „DANE OSOBOWE” bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@princeton.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „DANE OSOBOWE”.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Princeton Language Academy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://princeton.pl/regulamin/ zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

12.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Princeton Language Academy Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

12.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2017 r. Do Zamówień złożonych przez wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

12.5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.