Skip to main content

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundację Edukacja na NOWO, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 978 800 zł, kwota dofinansowania: 948 770,00 zł.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu

Celem projektu jest opracowanie 10 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 14 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r. w ramach uniwersytetu drugiego wieku, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy. i Fundacją Edukacja na NOWO, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowi grupa 80 uczniów/uczennic II kl. szkół średnich, którzy ukończyli 17 lat, w tym 40 K.
Projekt służy rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

– aktywizację społeczną i zawodową
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

 

Działania w projekcie.

Princeton Language Academy
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu IELTS

• Zebranie i uzupełnienie wiedzy na poziomie B2-C1
• Zapoznanie ze strukturą egzaminu IELTS, typami pytań oraz technikami i strategiami egzaminacyjnymi
• Poszerzenie i utrwalenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie B2-C1.
• Rozwijanie umiejętności językowych według wymogów egzaminacyjnych (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie)
• Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i praktycznych umiejętności ułatwiających zdanie egzaminów językowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska
Realizacja cyklu 3 szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, myślenia projektowego i nowych technologii

• Zarządzanie – ścieżka: Challenge of Egypt Project Management
• Komunikacja: Rozmowa to przywilej. Wystąpienia i prezentacje
• AWS Business Essentials – praca z chmurą

Edukacja na Nowo
Realizacja szkolenia DRON przygotowującego młodzież do uzyskania uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z egzaminem:

 Część teoretyczna:
• Prawo lotnicze
• Człowiek jako operator UAV możliwości i ograniczenia
• Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
•  Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku
• Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP
Część praktyczna:
• Przygotowanie do lotu. Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
• Obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu
• Wykonywanie lotów w warunkach VLOS
• Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych
• Sytuacje niebezpieczne- ćwiczenia praktyczne

Edukacja na Nowo
Seminarium warsztatowe MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!
Wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt:
10 stacji- uczestnicy odwiedzają poszczególne stacje:• Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystująca LEGO MINDSTORMSEV3
• TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów-jak go budować i z nim pracować?
• Stres w szkole to nie problem- jak go oswoić i przekuć na sukces?
• Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM
• Myśl jak inżynier- uczenie w działaniu! Budujemy roboty z SamLabs.
• Zaprzyjaźniamy się ze sztuką-inżynier konstruktor i designer.
• Moja pasjonująca przygoda z językiem angielskim.
• Mam pasję, chcę ją rozwijać-młody przedsiębiorca pokonuje bariery.
• Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.
• Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów.
Cykl 8 innowacyjnych szkoleń po 10h w temacie:
• Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3
• TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów- jak go budować i z nim pracować?
• Stres w szkole to nie problem- jak go oswoić i przekuć na sukces
• Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM
• Myśl jak inżynier uczenie w działaniu! budujemy roboty z SamLabs
• Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer
• Mam pasję, chcę ją rozwijać- młody przedsiębiorca pokonuje bariery
• Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów
Symulacja nowoczesnej lekcji w wykonaniu uczniów.

Projekt Realizowany przy udziale partnerów:

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

1. Zgłoszenie on-line prosimy wysłać na e-mail: projekty.ue2019@gmail.com, w tytule wpisując „Projekt Y czy Z”, a w treści: Zgłaszam chęć udziału w projekcie – IMIĘ i NAZWISKO + telefon kontaktowy do rodzica.
2. Pobranie dokumentów w formie PDF
• regulamin projektu
• formularz zgłoszenia do udziału w projekcie
• kwestionariusz osobowy
• oświadczenie uczestnika projektu
• umowa uczestnictwa
• zgoda rodzica/opiekuna
• TEST KOMPETENCJI

3. Czytelne wypełnienie oraz podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez kandydata/kę, potwierdzonych przez rodzica/opiekuna. Uwaga prosimy zwrócić uwagę, na to gdzie podpis mają założyć uczestnicy, a gdzie rodzice/opiekunowie.
4. Wypełnienie testu kompetencyjnego.
5. Dostarczenie dokumentów do biura Princeton Language Academy ul. Kopernika 34 lok 5.