Skip to main content

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka SP. K. i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 991 725 zł, kwota dofinansowania: 961 625,00 zł.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu

Celem projektu jest opracowanie 11 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 15 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r. w ramach uniwersytetu drugiego wieku, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, tj. Fundacja Edukacja na Nowo i Princeton Language Academy, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowi 60 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, w tym 30 dziewcząt oraz ich 60 rodziców, w tym 40 kobiet.

Projekt służący rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

• aktywizację społeczną i zawodową
• poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań
• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
• zapobieganie społecznemu wykluczeniu

Działania w projekcie.

Princeton Language Academy
Kurs języka angielskiego dla dzieci zakończony egzaminem PET for Schools
Kurs języka angielskiego dla rodziców zakończony egzaminem TOEIC:

 • Rozwiniecie umiejętności komunikacji w języku angielskim, pogłębienie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie A1/A2.
 • Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii ułatwiających zdanie egzaminów językowych.
Wyższa Szkoła Menedżerska
Realizacja cyklu 4 szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, myślenia projektowego i nowych technologii

 • Zarządzanie – ścieżka: Challenge of Egypt Project Management- rodzice i uczniowie
 • Komunikacja: Rozmowa to przywilej. Wystąpienia i prezentacje- rodzice i uczniowie
 • AWS Business Essentials – praca z chmurą – rodzice i uczniowie
 • Komunikacja dzieci 9-12 lat między sobą oraz między dziećmi, a rodzicami z uwzględnieniem filozofii NVC Porozumienie Bez Przemocy – rodzice i uczniowie
Edukacja na Nowo
Seminarium warsztatowe POCIĄG DO WIEDZY. OBUDŹ W SOBIE PASJĘ INŻYNIERA I ZMIENIAJ ŚWIAT!
Jednodniowe wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt, 10 stacji uczniowie i rodzice odwiedzający poszczególne stacje:

 • Policz, zaplanuj i zbuduj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3 (uczniowie)
 • Uczymy się razem, od siebie i dla siebie (uczniowie, rodzice)
 • Stres w szkole to nie problem, potrafimy sobie z nim radzić (uczniowie, rodzice)
 • Żeby zbudować trzeba policzyć, czyli matematyka w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM (uczniowie)
 • Myśl jak inżynier- uczenie w działaniu! budujemy roboty z SamLabs (uczniowie)
 • Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer (uczniowie)
 • Moja pasjonująca przygoda z jęz. angielskim
 • Mam pasję, chcę ją rozwijać- młody przedsiębiorca pokonuje bariery
 • Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy
 • Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów
Edukacja na Nowo
Cykl 8 innowacyjnych szkoleń po 10 h, w temacie:

 • Policz, zaplanuj i zbuduj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3 (uczniowie)
 • Uczymy się razem, od siebie i dla siebie -Project Based Learning i Problem Based Learning jak budować zespół projektowy
 • Mój przyjaciel stres. Radzenie sobie ze stresem
 • Żeby zbudować trzeba policzyć, czyli matematyka w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM
 • Myśl jak inżynier i konstruuj z głową- budujemy roboty z SamLabs
 • Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer
 • Mam pasję, chcę ją rozwijać- młody przedsiębiorca bez barier
 • Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów (uczniowie i rodzice)

Warsztaty dla Rodziców: 

1. Edukacja to relacja jak rozmawiać, aby wspierać dzieci i dbać o własne potrzeby?
2. Myślę, czuję, decyduję.

3. Jak budować trwałą i efektywną współpracę; szkoła/nauczyciel/rodzic/uczeń. (10h)

Projekt Realizowany przy udziale partnerów:

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

 

1. Zgłoszenie on-line prosimy wysłać na e-mail: projekty.ue2019@gmail.com, w tytule wpisując „Projekt Drużyna Z dla przyszłości”, a w treści: Zgłaszam chęć udziału w projekcie – IMIĘ i NAZWISKO uczestnika – ucznia i rodzica + telefon kontaktowy do rodzica.
2. Pobranie dokumentów w formie PDF
• regulamin projektu dla ucznia/rodzica
• formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla ucznia
• formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla rodzica
• kwestionariusz osobowy dla uczenia/rodzica
• oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia/rodzica
• umowa uczestnictwa dla ucznia/rodzica
• zgoda rodzica/opiekuna dla ucznia
• TEST KOMPETENCJI dla ucznia/rodzica
3. Czytelne wypełnienie oraz podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez kandydata/kę, potwierdzonych przez rodzica/opiekuna. Uwaga prosimy zwrócić uwagę, na to gdzie w dokumentach dla ucznia podpis mają założyć uczestnicy, a gdzie rodzice/opiekunowie.
4. Wypełnienie testu kompetencyjnego.
5. Dostarczenie dokumentów do biura Princeton Language Academy ul. Kopernika 34 lok 5.