Skip to main content

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundację Edukacja na NOWO w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 995 650 zł, kwota dofinansowania: 965 650 zł.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu

Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 11 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r., przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundacją Edukacja na NOWO, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowi grupa 80 menedżerów/ek biznesu, w tym 40 kobiet

Projekt służy rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
– aktywizację społeczną i zawodową
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań

 

Działania w projekcie.

Princeton Language Academy
Specjalistyczny kurs języka angielskiego English for Business:
• zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słownictwa biznesowego (A2-C1)
• rozwinięcie umiejętności komunikacji w biznesie wyrażania opinii, przedstawiania prezentacji, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania, negocjacji
• przygotowanie do egzaminu LCCI English for Business (30 h)
Wyższa Szkoła Menedżerska
Realizacja cyklu 5 szkoleń w zakresie prowadzenia projektów i pracy w chmurze:
• Zarządzanie ścieżka od PMI do ITIL, czyli jaką metodykę mam wybrać
• Zarządzanie – ścieżka: Challenge of Egypt Project Management
• AWS Business Essentials – praca z chmurą
• Komunikacja w pracy i poza nią z uwzględnieniem NVC, Porozumienie Bez Przemocy
• Kierowanie zespołem – trening menedżerski (16 h)
Edukacja na Nowo
Realizacja cyklu 5 kursów / szkoleń z zakresu kompetencji miękkich:
• Nowoczesne metody i narzędzia w pracy managera
• Radzenie sobie z konfliktem
• Negocjacje
• Jak budować trwały i efektywny zespół (24 h + badanie FRIS)
• Skuteczne przywództwo

Projekt Realizowany przy udziale partnerów:

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

1. Zgłoszenie on-line prosimy wysłać na e-mail: projekty.ue2019@gmail.com, w tytule wpisując „Akademia Menedżerska”, a w treści: Zgłaszam chęć udziału w projekcie – IMIĘ i NAZWISKO + telefon kontaktowy.

2. Pobranie dokumentów w formacie PDF
• Regulamin projektu
• Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie
• Kwestionariusz osobowy
• Oświadczenie uczestnika projektu
• Umowa uczestnictwa
• TEST KOMPETENCJI
3. Czytelne wypełnienie oraz podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez kandydata/kę.
4. Wypełnienie testu kompetencji.
5. Dostarczenie dokumentów do biura Princeton Language Academy ul. Kopernika 34 lok 5.